مهتاب – عزیزه عنایت

مهتاب
امشب که هوای غزل ناب و شیرین است
درقـــافـیـه هـا نـام بـلـنـد تــو نگیــن است
ازدامــن سبـــز چــمـنــت واژه بـــریـــزد
روشن شبم ازجلــوۀ یــادت بـه یقیـن است
دربــزم غــزلـهــای مـن و چنگ و ربــابــم
آهنگ خوش ازنغمۀ عشق توحسین است
مــرغ دلــم امشـب بــه هــوای تــوبنــالــد
چـون بسمل حیران بتنم زاروحـزین است
در خلـوت شــب حــرف تـوبـا مـاه بگفـتم
مهتاب من آن چشم سیاه روی زمین است
بگــذرشبی ازکــوی من ای راحــت جـانم
بشنؤکه چسان قصۀ دل تلخ وشیرین است
جــادوی نگــاه تــوچو صیــاد کمیــن گـاه
بـربــردن دل در صــدد دام وکمیــن است
پــرورده عزیزه گــل دیـدارتــوعـمـری
درگلشن دل، حـاصل مقصـودهمیـن است
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares