من هم سخنی دارم حسین پژمان بختیاری

در صحبت گل‌رویان جا در چمنی دارم
با این همه گل ای دوست خوش‌انجمنی دارم
صد گونه سخن گفتند شیرین‌دهنان اما
با خویش نمی‌گویند من هم سخنی دارم
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.