من بی می ناب زیستن نتوانم – حکیم عمر خیام

من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده کشیدن بار تن نتوانم
من تنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم
زه بی میو بی مستیه ژوندون نه سمه کولای
درانه پیټي د ژوندون مې بی شرابو نه سم وړلای
زه بنده د هغه آن یم چې ساقي مې راته وايي
دا یو جام که پر سر پورته زه یې ونه سم چښلای
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.