من باکمر تو در ميان کردم دست حافظ

 من باکمر تو در ميان کردم دست حافظ

:: ADVERTISEMENTS ::
shares