من باکمر تو در ميان کردم دست حافظ

 من باکمر تو در ميان کردم دست حافظ

shares