من آن لعل بدخشان می پسندم احمد محمود امپراطور

من آن لعل بدخشان می پسندم
پری روی سخندان می پسندم
گره خورده دلم در تار زلفش
سیه مستِ گریزان می پسندم
بدانم او مرا میخواهد از دل
منم آن آب حیوان می پسندم
به میزان دو ابروی قشنگ اش
دو جامِ شوخ فتان می پسندم
بگیرم باده تا از ساغر لب
همان چاهِ زنخدان می پسندم
روم از خویش تا یادش کند دل
دوای زخمِ هجران می پسندم
نسیمِ شوق دارد گلشن من
گلِ نسیرین و ریحان می پسندم
مرا با ولچک و زولانه بندد
بجان و دل که زندان می پسندم
شوم چترِ سر و فرش قدم هاش
ببارد ابر نیسان می پسندم
چنان با جلوه اش دیوانه گشتم
جگر گیرد به دندان می پسندم
اگر وصلش شود بر من میسر
شبی آیینه بندان می پسندم
بدل محمود دارد عشق دلبر
نگردد تا پیشمان می پسندم
*****
دوشنبه 29 جدی 1393 هجری آفتابی
که برابر میشود به 19 جنوری 2015 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.