من آن عشقِ مجازت دوست دارم احمد محمود امپراطور

من آن عشقِ مجازت دوست دارم
نگاهی نیمه بازت دوست دارم
فروغ جلوه ات باغ معانی
خرامی سروِ نازت دوست دارم
کلامت است آسایش به قلبم
صدای دلنوازت دوست دارم
شدم غرقِ لطافت های حسنت
ادای پاکبازت دوست دارم
شکر گیرم ز لعلِ لاله گونت
لب و کام و ملازت دوستدارم
تویی آن هستی ملک وجودم
شکوهی پیشوازت دوست دارم
به عشق من زدی طاس غرورت
خیالِ مهره بازت دوست دارم
شدی مانع که بنشینم کنارت
دلیل و احترازت دوست دارم
شدم صد شکر معقول و پسندت
که محمود و ایازت دوست دارم
*****
پنجشنبه ۰۵ جدی ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر می شود به ۲۶ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.