منـاجات – عزیزه عنایت

منـاجات
خداوندا توفیق اعطا کن
که ورد زبانم نام توباشد
وهرلحظه شکرتوبجاآورم
وترا ستایش کنم
شکریکه از هزاران نعمت
یکی را نتوان اداکرد
تویی که با توکل با تو
احساس میکنم شانه هایم را
به اعظمت بزرگی تکیه داده ام
وخود را دروادیی نشیب و فراز
هستی درهراس نمیبینم
زیرا مالک زمین وزمان
وهرموجود روی زمین تو هستی
وقتی احساس میکنم تو با منی
دنیا برایم بزرگ وراه دشوارم
هموارو روشن میشود
از جلوه های یاد وهوایت
خانۀ دل پراز نور میگردد
ونهال عشق در باغچۀ
این خانه قد میکشد
شگوفه میکند که عطراین شگوفه ها
تا سرچشمۀ روح و روانم میرسد
ومرا مست وشاد ازعشق تو میسازد
الهی تمنا میکنم هیچگاهی
مرا نتها نگذار
که بیتو دراین وادی سرگردان
خود را گم میکنم
این تو بودی که بار بار افتادم
دستم را گرفتی وبلندم کردی
پروردگارا من ازتنهاییبیتومیترسم
مرا تنها رها مکن که روشنایی
دیدۀ من عشق و بود تو است.
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares