منزل مقصود – عزیزه عنایت

منزل مقصود
تا در رهی هستی وعــدم عشق تو پیداست
دورازخم هــرحـادثه ایــن پستی وبـالاست
صــد قــافــله ره بـرده و حیـران بما ندیــم
کین سلسله رفتــن به فنــا تـابه کجا هاست
ما ییم وهـــزارحادثــه درپیچ وخــم دهـــر
تـامنزل مقصـــود پرازآبـلـه پـا هــا ســت
فـــریـــاد بـــرآرد جــرس محمـــل دوران
کین دهــر بود فانی و این شیــوۀ دنیـاست
ظــالــم نـتـــوان بـــرد زاعمــال پــلیــدش
بــردوش، که پرسندۀ آن داور یکتا ســـت
عیشn دوجهان نیست چو یک لحظۀ لطفش
کـزالفت اوهــردوجهان را چه بنـا هاسـت
گــرعشــق بــود همــت راه طلب وصــل
هموارشود راهی که پرصخره وخارا ست
ازاشک عزیزه چه بــود بیش مــرادت؟
کـزگـریۀ تــو قـافـله هـا جانب دریـــااست
عزیزه عنایت
15/7/2013
هالند

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.