منتظر سید همایون شاه عالمی

منتظر
بحر دل بیتاب به توفان کنم امروز
موج سخن عشق تو باران کنم امروز
در دیده ء بیخواب زنم خون دلم را
در دامن پُر مهر تو گریان کنم امروز
من منتظر راه تو باری که بیایی
در پات بمیرم همه آسان کنم امروز
یا بسمل راه ِ تو شوم همچو شهیدی
یا سایه ازآن سرو خرامان کنم امروز
از هیزم ِ یاد لب همچون شکر تو
در گلخن دل آتش ِ هجران کنم امروز
بشکفت اگرغنچه لبت همچو گل سرخ
دیگر چه هوای گل و بستان کنم امروز
یک بار ( همایون ) اگر آن حسن بتابد
این کدر دل ِ خویش درخشان کنم امروز

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.