مناجات – عزیزه عنایت

مناجات
خداوندا توفیق عطا کن
که ورد زبانم نام توباشد
وهرلحظه شکرتوبجاآورم
وترا ستایش کنم
شکریکه از هزاران نعمت
یکی را نتوان اداکرد
تویی که با توکل با تو
احساس میکنم شانه هایم را
به اعظمت بزرگی تکیه داده ام
وخود را دروادیی نشیب و فراز
هستی درهراس نمیبینم
زیرا مالک زمین وزمان
وهرموجود روی زمین تو هستی
عزیزه عنایت 2015/6/7
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.