ملا سیلی بلخی

ملا سیلی بلخی

ملا سیلی و بقولی سهیلی است از شعرای نهایت مقتدر و موزون کلام ام البلاد بلخ است. محمود کتابدار بلخی مؤلف بحر الاسرار اورا معاصر سبحانقلی خان میداند. احتمال میرود که قول کتابدار بلخی قابل تأیید است که معاصر سیلی بوده و در بحر الاسرار از وی بحث نموده او را صاحب دیوان مشتمل بر غزلیات، قصائد، قطعات، رباعیات و مثنویات میداند.

این چند بیت ذیل نمونه کلام شعری اوست:

ز من هر کس تولا کرده مشتی خون فرستادم
تردد اندکی کردم ز خود مضمون فرستادم
مسیحا دی تولی قرض داغی کرده بود از من
نهادم نام او خورشید بر گردون فرستادم

“تنبیه” در بعضی تذکره ها او را ملا سیلی “مستقیم” نیز قید کرده اند. امکان دارد که مستقیم لقب شعری وی بوده باشد و یا اصلاً همین کلیه را تخلص قرار داده باشد.

بکوشش: فهیم هنرور
5 می 2017
عشق آباد، ترکمنستان

Share: