ملا سیدای بلخی

سیدای “بلخی”

ملا سیدای بلخی معروف به سیدا از عشیره عرب بلخ است در ایام صغارت از بلخ به نخشب قرشی رفته و در آنجا نشو و نما یافته و هم در آنجا در سال 1092 هـ ق جهان را وداع گفته است. سیدا در شعر از شعرای نهایت فصیح و خوش بیان آن سامان به حساب میرود و دیوان آن بیش از 3000 بیت را حاوی است. نسخ مخطوطه آن هنوز در نزد بعضی اشخاص یافت میشود.

شعار ذیل از طبع آن نماینگی میکند:

زرشک خانۀ من کعبه و بتخانه میسوزد
تو در یک خانه آتش میگردی و پروانه میسوزد
تو می با غیر مینوشی و میگردم کبابت من
تو شمع انجمن میگردی و پروانه میسوزد
ترا امروز همچون موی آتش دیده میبینم
کدام آشفته بر تفسیر زلفت شانه میسوزد
نمی ریزد کسی بر آتش بیتابیم آبی
بحالم آشنا می گرید و بیگانه میسوزد
به نیم جان من ای بیوفا بر من عطوفت کن
تو بر کاه من آتش میزنی و دانه میسوزد
نگاه گرم در میخانۀ ما از که کمتر شد
بگلشن بلبل و در انجمن پروانه میسوزد

بکوشش: فهیم هنرور
1 می 2017
عشق آباد، ترکمنستان

Share: