مقام مـادر – عزیزه عنایت

مقام مـادر
هستی عــالــم فــروزان ازلــقـای مادراست
هم بهشت جــاویــدان درزیــرپای مادراست
اســت مــادررهنمـایی راههسـتـی وامــیــد
رونــق پهــنای گــیـتی ازدعـــای مـادراست
تـا مــرا آمـوخــت رمـززنــدگـی وزیســتــن
دیـده ام روشـن زمهـربـاصفـای مــادراســت
گـررسـیده درجهـان دانـش بـه اوج قـلـه هـا
ازتــلاش وزحمتــی بـی انتهـای مـادراســت
مهـرمــادرپــــرورد،روح وروان کــودکــش
مهـرورزی درسـرشت وازسخـای مـادراست
یــاد مــادرهـــرنفـس بــاشــد نشــاط خـاطرم
ســرمـۀ چشمم مــداما، خـاک پای مـادراست
باد جـاویـد این خجسته روز،برتـوای سروش
افــتخــارروز مـــادرهـم بــرای مــادراســت
مــادراسـت مــوجــود زیبــاوعطـای آسـمـان
یک جهــان رازنهــان درلای لای مـادراست
خـامه نتـوانـد عزیزه وصف مـادررانوشت
زانکـه هستی، دفـتـری بـی انتهای مادراست
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.