مفت ساقی مگذران ایام گل صوفی عبدالحق بیتاب

مفت ساقی مگذران ایام گل
بادۀ عشرت بده در جام گل
خار خار عزلت از دل دور کن
رو به باغ و راغ در هنگام گل
از برای گل پرستان در بهار
آورد باد صبا پیغام گل
قید و بند دیگرش ظلم است ظلم
آورید از بهر بلبل دامِ گل
لاله را زانرو که داغش در دل است
کرده ام خوش از همه اقسام گل
از نسیم سرد رنگش می پرد
از لطافت کرده اند اندام گل
نیستم بلبل ولی “بیتاب” وار
تازه گردد روح من از نام گل
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.