مـــــا در – عزیزه عنایت

مـــــا در
الا ای مــــادر مــهـــر آورمــن
نشــاط خــاطــرو تــاج ســرمـن
بیــا مــادر دل و جــانم فــدایـت
به چشمم سرمه با شد خاک پایت
مـنـم پـــرو ردۀ دســتلطیفـــت
بـآن آغــوش پـرمـهــرو عـفیـفـت
تــو شبهــا را بــه با لینمنشستـی
زبهـــر را حتـمچشمــت نبستــی
ببــوسیـــدی مــرا از روی الفــت
بــه من آمـوخــتـی رمــز محبــت
زسعی تــو نهادمپـا به مکتــــب
زتــو شــد زنــد گا نی ام مرتــب
بهشت جــاویداندر زیر پایـــت
ســرورسینه نــام جـا ن فــزا یـت
بههـرفرزند توداری مهریکسان
ســرشت تــو بــؤد لطــف فراوان
تـو ئی مادر مرا بهتر ز جا نـــــم
بخـو اهم طول عمــرت مهربا نـم
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.