مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم – عزیزه عنایت

مــا کــود کــان مستمنــد و رنجدیـده ایم
افسرده ایمو لــذتغمهـاچشید ه ایم
بــا فقـر زنـده ایم و سیــاه اســتروز مـا
مــا زخمیــان خنجــــر بیــد اد بـــود ه ایـم
بــاچهــرۀ فسـرده و چشمــان خونفشـان
شبهــاگــرسنـه در گـروء بــاد خــفتــه ایم
جــای لحــاف بستـر خـا ک است جای ما
بی سـر پنــاه بپــای درختا نغنو دهایم
بی بهــره ایم از همــه انـعــامرو ز گـــا ر
دور از محیـطدرس و تعــلیم فتیـــده ایـم
امـــراض حــاصـــلست ز کمبــودیر ژ یم
ازعــافیتمپــرس ، که مــا دلبـریده ایم
آن سیم وزرکه صرف خرابی شود چه سود
مــااز نــزاع و جنــگ ستمهــارمیــده ایــم
مـــا درامـیــد صلــح و صــلاح و مـــرو تیــم
کـاســایشبشــر ز دل و جـان خـریـده ایم
خـواهــد عزیزه کودک میهنفــروغ صلح
کین عطیه عمـریست به کشور نـدیــده ایم
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.