مــاه از بــام فـلکروی زمیـن مــی آیــد – عزیزه عنایت

مــاه از بــام فـلکروی زمیـن مــی آیــد
مقدمش دخترشب چهره حسین می آید
بستــرش دامن شب دیــده بـدیـدار سحر
تــا که خورشیـد ز ره جـامـه زرین می آیـد
عزیزه عنایت2015/2/21

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares