معدن سرای دل – ملا عبدالواحد واعظی

معدن سرای دل

تو محبوبی در این دنیا چو من دیوانه ئ داری
به بوستان محبت نیز به من گل خانه ئ داری

شکار غنچه ئ عشقم به رویایی گلستانت
برایم هاتفی گفتا گل ناز دانه ئ داری

به مژگان وفا تیری زدی بر قلب افکارم
که تا در مشرب خوبان تو هم افسانه ئ داری

خوشا ای محرم رازم که در معدن سرای دل
نگین گنج اشرف را به هر ویرانه ئ داری

تو ای شهناز مقبولم اگر چه از نظر دوری
کنون در عالم دوری به خود جانانه ئ داری

به بحر الفت عشقت امید تازه پیدا شد
کنار ساحل خوشبو چه خوب دندانه ئ داری

زهی عزت که دلداری به شمع دیده پروردی
به دور شمع رخسارت عجب پروانه ئ داری

لقایت آنقدر ناز است که مرغ دل ترا جوید
تو از مهر و محبت نیز به دل صد لانه ئ داری

صفاتت هر چه میگویم ندیدم انتهایش را
به مضمون محبت تا به عرش پیمانه ئ داری

نه من تنها در این عالم به دام گیسویت گیرم
به هر کوی و به هر برزن هزار مستانه ئ داری

اگر چه در دیار ما به اشعارت نگاهی نیست
ببین واعظ به هر دولت صدای خامه ئ داری

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.