معانی ِ عشق سید همایون شاه عالمی

معانی ِ عشق
شب فــــــراق سرشکم بسی ستاره کند
ز دیده خون جگــــر آید و فـــواره کند
نفیر من که صفــیرست بر ترانۀ عشق
ز بزم ســـوز ِ دلــــم کیست؟ تا کـــناره کند
زمین به لـــــــــرزه درآید ز شوق شور نوا
فـــلک ز سازِ دلم رقـــص آشکـــــــاره کند
مــــــرا که معنی و عنوان ِ شعر عشق بوَد
قلــم برقـــص بجُنبد ، غـــــــزل شماره کند
ز فـــــــــــرط ِ آتش من سوخته خزانۀ غم
زمهـــــر چــــشم برآید یکی نظــــــاره کند
عروج عشق اگر شد پدیدِ زاهـــــــــد ِ شهر
ببین که رقص به دهل ِ منِ شرابخواره کند
بیا بنوش که تا بنگری به خویش گـــــــهی
محیط ِ کـــــاسۀ سر را کسی نغـــــــاره کند
اگـــــــر دقــــیق بداند کــــسی معانیِ عشق
ز شعر من به دفــــاتر همه نگــــــــاره کند
ز پا فتاده ای عشقم ز دستِ کـــوتۀ خـویش
الــــهـــــی یار بیاید به خنده چـــــــاره کند
نوای ِ قلب ِ (همـــایون) صدای ِ نام ِحقست
همـــان سخن که نگفتند بین که آشکاره کند
*****
14 جون 2013 م
کابل، افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.