مظهر عرفان سید همایون شاه عالمی

مظهر عرفان
در عروج ِ عشق دیدم همچو طوفانی دلا
گلشن صد پاره داری بسکه خندانی دلا
مسند دیوانه در کف پُر جنون مستی کنان
در تحیر رفته از خود باز حیرانی دلا
عمق عقل ما که هر گز قد نداده در سپهر
در کمال ِ نارسایی آب ِ حیوانی دلا
عشق در دل شد پدید هچون صفای عطر گل
در نموی ِ اوج ِ عرفان ابر و بارانی دلا
شد نصیبت از نوید ِ وصلت ِ رخسار ِ یار
در علاج ِ نارسایی خود تو درمانی دلا
تنگ چشمان را به دنیا زندگی هرگز مباد
در کمال ِ نیک بینی ، مرد ِ میدانی دلا
از نوای ِ ذکر جانان وسعت ِ قلبم فراخ
چهار روزه زندگی را برگ و سامانی دلا
چیست ما را افتخاراز جسم خاکی در جهان
شرح گوی و مدح خوان حسن ِ جانانی دلا
روح در تن آمده چون نور اندر ظلمتی
بر ( همایون) همچو مهر و ماه تابانی دلا
7 اکتوبر 2010 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.