مطقع چهارم در حق شمس الدین – خواجه رشید الدین وطواط

شمس دین ، ای خدمت درگاه تو
بر همه آزادگان فرخ شده

از مهمات هدی امر ترا
سمع و طاعت از هدی پاسخ شده

در عری گاه سپهر خدعه گر
بدسگالت خسته یا شهرخ شده

رشیدالدین وطواط

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.