مشاعره نعیم جوهر و امپراطور

مشاعره
محمد نعیم جوهر
و
احمد محمود امپراطور
*****
دل دیوانه ای لیـــلا نه تو داری و نه من
باده و ساغر و مینا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
درد از ناخن پــا تــا به ســـــرم جلوه کند
یار از بهـــر تســـلا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
در جمع سفــــله پرستان نه شنـــاسیم کسی
واسطه همچو گل آغا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
خسته ام من زخرافاتِ همین زاهد و شیخ
شوق بر دیر و کلیسا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
بهر خاطر جمعی این دل شیـــــــــدا محمود
زر به اندازه ای دنیا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
عمـــــر ما رفت و ندیدیم یکی خاطر خواه
مهوش و دلبر و عذرا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
رفتــــگان را همه یکســــر بخــدا مسپاریم
خبر از منزل عقبـــــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
غــــزل ماتــــم و دردی من تو کی شنـــ وند
سازِ هارمونیه و کروا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
بســــکه آزرده ز یـــــاران جهـان گشت دلم
طــــاقت صحبت بیجــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
بی کسی و کوی شـدم نیست مرا جا و مکان
خانـــه در دامن صحرا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
من که در غربت و تنهــــایـی خود میسوزم
همــــدمی ناله ای شبها نه تو داری و نه من
جوهر
*****
به ســــر زخــــم دلـــــم بـــاز نمک پاشیدن
خصلتی ناله ای رسوا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
اشـــک من در دل ابحـار جهان جا نگرفت
آشنــــا در دلِ دریــــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
پـــای من آبله بــاران شـــده در بستر دشت
موتر بنـــز و کورولا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
نـــازم این طرز کـــلام و سخنــت را محمود
گفته ای بی سرو بی پا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
دگــــر آغـوش دلـــم تنـــگ کسی را خواهد
طـــاقت جلـوه و ایمـــا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
دختــر و اهل و عیالش همــگی غرق شدن
غـــم دامـــاد شکیـــلا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
نشـــد از کاملــــه و لیـــلی و مینـــا خیری
انتظـــــار رخِ شیمـــا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
نوش جانت که زدی تیر سخن را بر جای
فــکر رفتـــن به ثریا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
جمع از ناخلف هـر چند نماند پول و زمین
فـــکری دارایــی دنیا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
از پی آمـــدن خالــه ای بی علمــی و کمال
آدرس دفتــر مــــرزا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
نیست در ساحل مقصود دلم زورقی عشق
رو به بنگاله و جمنا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
از اول خامــــه به تقدیــر دو تــایی زده اند
به رخ یـــــار تماشـــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
بســـکه پیشـــانی ما خورده به سنگ تقدیر
زیر سر بالش رویـــأ نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
محمودا سایـــه جوهــــر سرت افتاده مگر
دلبــــر شوخی فریبــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
بستــــه ایم سنگ قناعت به شکم خرسندیم
لقمـــــه ای نانِ محیا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
ز درِ اشک قنــــاعت بکنــــم سیــــــر دلـم
گنـــج بیهـــــوده تمنــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
تلخــی درکـــام و نگون بختی بما خیمه زده
لذت از شیره ای خرما نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
به نگاهـــی نخـــرد هیــــچ زلیخـــا ما را
همچو یوسف رخ زیبا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
مشـــکل امنیـــتِ و دشمنـــی آمـــد بــوطن
ورنه این فکری اروپا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
بسکه مبهــــم شده در بین عزیزان گپ ما
چاره ای حل معمــــا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
کشتـــــه ما را بجهان این ستـــم بی پایــان
روز خوش ازغم لالا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
شده زادگاه ای بزرگان قلم خانه ای جنگ
شـــوق دیـــدار بلیکا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
نشه ای صد خـُم و خـُمخانه بوُدَ در سرِ من
تنگِ از باده و صهبا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
محمودا خواهش تو دربِ دکان خواه بست
مشتــــری بهرِ مربا نه تو داری و نه من
جوهر
*****
ز ادب و صحبت و تمیکنِ نشستن دور اند
افتخـــــارت ز کـاکا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
خالـــه هرگـــز که نشد دست نوازشگر ما
خاطر خوش که ز ماما نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
زخم ها خورد دل از این عطش صحرا سوز
فــرسی بادیــــه پیمـــا نه تو داری و نه من
امپراطور
*****
دوشنبه شب 11 عقرب 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 02 نوامبر 2015 میلادی
ختم مشاعــره

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.