مشاعره مظهری و امپراطور

مشاعره
مظهری
و
امپراطور
*****
از شوق پیــــــــرهن بدرم رقص ها کنم
بعـــــد از صــد انتظــــار ببینم ترا کمی
مظهری
*****
پیش رقیــــب کی شود ابــــراز جان من
در گوشـــــه و کنــــــــار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
تا نیــــــــم شب نظـاره کنم نان نمیخرم
وانــــگه که درقطــــــــار ببینم تراکمی
مظهری
*****
از بس زدی به آتش عشقم تو گاز و تیل
پیوستــــــــــه بیقــــــــرار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
حور و قصور و جمله غلمان رهــا کنم
درسایـــــــه ای چنـــــــار ببینم تراکمی
مظهری
*****
مُردم در این سرا و تو رفتی ازاین دیار
عاشـــــق به مثــــــل پار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
تا زنــده ام به محفل خوبـــــــان نمیروم
یکبـــــــار در بهــــــــــار ببینم تراکمی
مظهری
*****
این رنگ زعفــــرانی نه زیبد دگر ترا
رخســـــــــاره ای انــار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
از ملک ومال ‌جمله ای نکویان کنم وداع
پهـــــــــلوی ر‌ود بـــــار ببینم تراکمی
مظهری
*****
ای ســـرو نیک قامت و ای هستی دلم
پیوستـــــــــــــه در دیار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
ای جــــان من تو قلب منــی قوت منی
ازعشـــق داغــــــــــدار ببینم ترا کمی
مظهری
مخاطب ا.م. امپراطور
*****
در لالــــه زار این جـــگر داغ دیده ام
صد بــــــار نه هــــزار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
در این زمانــــه بُرد ندارد فلاش عشق
در باختـــــن قمـــــــــار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
ما بند وبــــــاز بردن وهم باخت نیستیم
خواهــــــم به افتخــــــار ببینم ترا کمی
مظهری
*****
درقله های پامـــیر وکوه های هندوکش
بــــا چُکـــری و چگــار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
من ســر بدشت وکوه وبیابان همی زنم
یک لحظـــــه در شـــکار ببینم تراکمی
مظهری
*****
بهــــرِ دفــــاعِ مملکت و نام این وطن
سرگشتــــــه پیـــره دار ببینم ترا کمی
امپراطور
*****
ختم مشاعــره
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.