مسند ِ حسن سید همایون شاه عالمی

مسند ِ حسن
طرح ِ معما بگو مسئله ی عشق را
مشعل ِ خورشید دان مشعله ی عشق را
صرف شد این عمر ِ من در قدم عشق تو
تا به کجا طی کنم مرحله ی عشق را
خورده دلم حسرت ِ دیدن رویت بسی
دیده دو چشمم مدام سلسله ی عشق را
بر فلکش سر کشد شعله ی ذوق وصال
نیست به معیار عمر حوصله ی عشق را
ناله اگر نیم ِ شب رفت ز دل بی خبر
بانگ ِ درا آورد قافله ی عشق را
مسند ِ حسنت بوَد مقصد ِ دور ِ فلک
تا به فلک میبرم ولوله ی عشق را
دود سیاه آوَرَد آتش ِ شوق ِ دلم
زخم ِ جگر طی کند فاصله ی عشق را
شغل (همایون) همین عاشقی و عاشقی
در نظر ِ کم مبین مشغله ی عشق را
سال 2003 م
کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.