مسدس – سبزه – احمد محمود امپراطور

مسدس – سبزه
سبـــــــزه و گل به بـــاغ می آید
تـــــــاز گی در دمــــاغ می آید
شمع و نقــــــل و ایـــاغ می آید
یــــارم امشب ســـــراغ می آید
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مـــــا عشقِ پایداری باد
*****
چهره مهتــــاب و زلف سنبل تر
اشک شــادی رود چو دُر و گهر
میرود هوشــــــم از سـر و از بر
شــــــــکر گویــــــــم خالـق داور
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مـــــا عشق ِپایداری باد
*****
به بـــــرش بـــــــــاز آشیانه کنم
زند گی شــاد و بی بهانه کنم
ســـــاز و آهنــگ عاشقانه کنم
غـــــــزلِ شــــــــاد را تـرانه کنم
آرزو هـــای مـــــــا بهـــــاری باد
عشقِ مـــا عشقِ پایـداری باد
*****
بخت و اقبـــالِ چون ستون دارم
آسمــــــان هـــــای نیلگون دارم
به هوایش ســـــــــر جنون دارم
ز الـــــــــم و درد پـــــا برون دارم
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مــــا عشقِ پایـداری باد
*****
باز بینــــــــم چشــــم شهـلا را
قدِ ســـــــرو ِ نیـــــــکو و رعنا را
حل صـــــــــد مشکل و معمــا را
به بـــــــــرم نازنیـــــــن دنیـــا را
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مــا عشقِ پایـــداری باد
*****
رنـــــگ خود را بهــــــار میسازم
قامتــــــــم استــــــــوار میسازم
مدعـــــــی را فـــــــــرار میسازم
زند گــــــانی به یــــار میسازم
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مـــا عشقِ پایــداری باد
*****
از غـــــم و درد در امـان باشیم
نـــــزد خالق ز بهتــــران باشیم
رنگ رخ همچو ضیمران باشیم
در جهــان کاکــه و جوان باشیم
آرزو هـــای مـــــــا بهـــــاری باد
عشقِ مـــا عشقِ پایـداری باد
*****
شــور مستی و اخ و دب داریم
بعد از این شادی و طرب داریم
سایه هـــر جا ز لطف رب داریم
نه دگـــــر فـــــکر مضطرب داریم
آرزو هـــای مـــــــا بهــــــاری باد
عشقِ مــا عشقِ پایـــداری باد
*****
شـــده محمود نشـــه ای رویش
باغبــــان شد به سرو دلجویش
به فشاند است عطر گیسویش
من و دل در حــــــریم مینـویش
آرزو هـــای مـــــــا بهـــــاری باد
عشقِ مـــا عشقِ پایـداری باد
*****
پنجشنبه شب 19 جدی 1392 هجری آفتابی که برابر میشـــود به 09 جنوری 2014 میلادی ســـــرودم
احمد محمود امپراطور

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.