مسدس – خورشید – احمد محمود امپراطور

مسدس – خورشید
خورشیـــــدِ بی همتــا بیا
مـــــــــاهِ جهــــــان آرا بیا
جــــامِ مـــی و مینـــا بیا
ای شـــــوخ بی پـــروا بیا
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
آتــــش بجانـــم می کنی
نــــا مهـــربانــم می کنی
تــــاکی زیانـــم می کنی
اینجــــــا خزانـم می کنی
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
در عشق باشـد ریشه ام
میـــــلِ دلِ و انــدیشه ام
دیـــگر مــــزن با تیشه ام
دلـــــدار عاشق پیشه ام
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****

بی تـــــو بگنــــج اعتکاف
در گوشه های کـــوهِ قاف
از عهـــــد و پیمانت ملاف
ای از همـــــــه در انصراف
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
دردِ مــــــــرا باشی شِفا
زیبـــــــاییء مُلـــک خـدا
لبخنـــــــد تــــو آبِ بقـــا
ای ابتــــــدا، ای انتــــــها
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
نبُوَد مــــــــرا آســـایشم
صد حیـــف از پیـــدایشم
داغـــی جـــگر آرایـــشم
دل رفت از گنجــــــایشم
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
شمــــــعِ من و پروانه ام
هم ساقـــی و میخانه ام
شهــرت دهی افسانه ام
بی تــــو ز خود بیــگانه ام
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
خــــاک رهت باشـد وطن
ســــروِ ســــرافـرازِ چمن
شیرین ادا، شیرین سخن
یـــــارِ دل افـــــــروزِ کهن
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
بر خیـــز و ده بر من جواب
شـــور سپنـــــد و التهاب
آخــر شـــوی روزی مجاب
نوشــــم ز لبهـایت شراب
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
دیوانـــــــه ای رویت شوم
افسانــــه ای خویت شوم
استــــــاده پهـلویت شوم
قربــــان جـــــادویت شوم
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
لعـــــلِ بدخشـــانم تویی
برگشتــــــه مژگانم تویی
یـــارم تویی جــــانم تویی
بـــــاغ و بهــــــارانم تویی
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
در عشق تــــو دارم یقین
نــــازک بدن زهــره جبین
آرامشــــی قـلب حـــزین
کــــــــوهِ ادب، دُر ثمیـــن
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
بوی تو میـــــــــارد نسیم
از کشــــــــــور شاه نعیم
حـــال دلــــم باشد وخیم
آی و مکن مـــــــــا را یتیم
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
دارد حضـــورت مستــحب
شیرینــی شهـــد و رطب
محمـــود میگیـــرد لقــب
پیغمبـــــــرِ شهـــــر ادب
امـــــروز رفتـــی از بـــرم
فــــــــردا بیا فـــــــردا بیا
*****
پنجشنبه 25 جدی 1393 هجری آفتابی که برابر میشود به 15 جنوری 2015 میلادی ســـــــــــرودم
احمد محمود امپراطور

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.