مست عرفان شراب – ملا عبدالواحد واعظی

مست عرفان شراب

نور عشق و عاشقی از شمس خاور بگذرد
شهرت پاکش ز هر آئین و منظر بگذرد

همچو خورشید الفت مهر و محبت آنچنان
رفعت دیگر دهد از گنج و زیور بگذرد

طالع فرخنده عزت کوکب بخت جنون
از محیط عقل هر کاهن فراتر بگذرد

در بساط عاشقی چون شمع میباید گداخت
تا شعاع نور آن از جان و از سر بگذرد

پیچ و تاب محنت گرداب دریایی جنون
تا چنان پهلو زند از موج گوهر بگذرد

در سعادتگاه مهر و عاشقی با افتخار
موج خون چون جانفدا میباید از سر بگذرد

تیر مژگان در هدفگاه صفای مرغ دل
ماهرانه از روان و روح و شهپر بگذرد

مست عرفان شرابم کرده آن شهناز من
لذت این جام می از حوض کوثر بگذرد

وصف آن سیمین بدن درصفحه کی آیددرست
همچنان از نسخه و دیوان و دفتر بگذرد

در صفات پاک معشوق خود نویس گردد قلم
از هوای دفتر و عنوان و مسطر بگذرد

گر نصیحت واعظا از قلب پاک آید بیرون
در فضای معنوی از عرش انور بگذرد

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.