مستند اسیران خم و پیچ محبت – مدخلی بر بیدل – محمد میرویس غیاثی

مستند اسیران خم و پیچ محبت
در حلقهء گیسویی تو ذکر خط جام است
شرح:
در زندگی فرود و فراز های زیادی هست، هر انسان به نحوی اسیر این گرفتاری ها هست. اما کسانیکه اسیر محبت الهی اند چنان در این نشهء معنوی، تسلیم و وحدانیت غرق اند که از خود چیزی نمیدانند. به تعبیر دیگر از خود گذشته اند.
به اشاره به ما می رساند که گرفتاری های زندگی مانع راهشان نمیگردد. یعنی، باید قدرت عبودیت در تو آنقدر باشد که هیچ درد دیگر زندگی را احساس نکنی.
معمولا کسانیکه اسیر هستند مست نخواهند بود. ولی اسارت در قید بندگی باید مستی و سرشاری از بادهء توحید داشته باشد.
* روایت است که روزی در پای علی کرم الله وجهه تیری اصابت کرد. هر قدر کوشیدند بیرون نشد. خود او پیشنهاد کرد که وقتی در نماز ایستاده شدم تیر را بیرون کنید. گفتند: چرا؟ گفت: آنوقت من مشغول ذکر پروردگار هستم و درد را احساس نمیکنم.
* اثر صحیح از یک صحابی هست که: شبی در جهاد همراه علی کرم الله وجهه نوبت گزمهء ایشان بود، این صحابی در مراقبت بود و حضرت علی در خواب رفت. کسی بر آنها حمله کرد و این صحابی چندین تیر بر بدنش اصابت کرد. وقتی حضرت علی بیدار شد دید که از بدن همراهش خون جاری است. پرسید: چرا مرا خبر نکردی؟ در پاسخ گفت: در نوبت خود مصروف نماز بودم و داشتم در نماز سورهء مبارک «الرحمن» را تلاوت میکردم. آنقدر حلاوت داشت که اصابت این چندین تیر را در بدن خود احساس نکردم و هر قدر فشار آوردم که تلاوت را ختم کنم، تا اینکه سوره ختم نشد مقدور نگردید.
این هست همان معنای مستی در راه خم و پیچ محبت. والله اعلم بمراد عبده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.