مریض عشق سید همایون شاه عالمی

مریض عشق
ساقی بخدا زارم بنواز مرا بنواز
بی مونس و غمخوارم بنواز مرا بنواز
جامی می ِ نابم ده بنگر که خرابم ده
از زندگی بیزارم بنواز مرا بنواز
یکدم ببر از خویشم در عالم مدهوشی
دردی کش هشیارم بنواز مرا بنواز
در هجر رخ آن مه سوزد جگرم هرگه
آتش زده انبارم بنواز مرا بنواز
ای مونس جانپرورعشق آتش جانم شد
در ناله ء تکرار م بنواز مرا بنواز
درد دلم ازهجران درفهم طبیبان نیست
در بستر ِ بیمارم بنواز مرا بنواز
در شام (همایونشاه) کی صبح پدید آید
در روز ِ شب ِ تارم بنواز مرا بنواز
16 سپتمبر 2008 م
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.