مرد سخن – عزیزه عنایت

مرد سخن
سخنــور عار فی در عشــق بیــد ل
د لی در سینه بودش همچـــو بسمل
نه آسایش به بر بــودش نه خوا بـی
نه یک لحظــه زیاد ش بود غا فــل
بپیمــود وآن همه کـــوه و کتــل را
گرفت از فهــم تندش بیش حا صـل
جناب, عبدالحمید از لطف یــزدا ن
که بر بید ل شنا سی گشت کا مـــل
جمالــش شمعبزم اهـــل د ل بو د
زیــا دش می تپـد درسینــه هــا دل
زسعی اش مشعل دانش برافروخت
به نسل بعــد وره پو یــا ن محمـــل
بــه بــزم گلشـن فـــردا ی دا نـــش
منـــور یــاد او چون شمع محفـــل
رهش بود راه عــرفان و تصــوف
حلیم و مهربان ومــــرد عـــا قــــل
ثـنــا گــویــم عزیزه بــرروا نــش
کــزاو آمــوختم عـــرفـــان بـیـد ل
عزیزه عنایت
****
بیاد وبود ازسالروز وفاتالحاج محمد عبدالحمید اسیر مشهور به جناب قندی آغا استاد بزرگوارم که مصادف است به هژده محمل .روح این مرد سخن و بیدل شناس معروف کشورشاد و جای شان بهشت برین باشد .

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares