مرد آزاده پروردن هنرهاي – سخنان طلایی بزرگان

مرد آزاده، پروردن هنرهاي عالي را اساس همنشيني با دوستان خود قرار مي دهد و از راه همنشيني با دوستان خود، فضايل اخلاقي را در نفس خويش به كمال مي رساند. (كنفوسيوس)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.