مرا دل خون کردی

مرا دل خون کردی
مرا دل خون کردی، همچو مجنون کردی
از درت بيرون کردی، خير نه بينی
تا به کی اين مرغ دل از غم بميرد
پهلو نشين تو را خدايم بگيرد
ترا از دور ميبينم چه حاصل
به پهلويت نمی نشينم چه حاصل
درخت حسن تو گلزار کرده
از آن گلها نميچينم، چه حاصل
سياه چشمک به دل بند تو باشد
بقای جان ز پيوند تو باشد
سفر کردم به گلشن های دنيا
نديدم کس که مانند تو باشد
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.