محرمان حیدری وجودی

محرمان
اي محرمان جان دل از خــــــــــويش بيرون گشته ام
بيرون زقــيد آب و گل آنســــوي گـردون گشتـــــه ام
آيينه ها بشکسته ام با اصـــل خود پيـــــــــــوستـــه ام
ازدام و صــورت رسته ام از لفظ افــزون گشتــــه ام
مستـــــي صهـباي دلــــم معنــــــــــاي معـــناي دلـــم
ديوانه گـي هاي دلـــــم مجـــنون مجــنون گشــــته ام
در دره هـاي سينـــه ام دريــــــــــاي عشـــق جاودان
جاريست اي ماهي و شان سيحون و جيـهون گشته ام
جانم نمي گنجد به تن مانــند معنــــــــــي در سخــــن
چون عطر گلـــهاي چمن از رنگ بيرون گشتــــه ام
تاجــــان جانت ديــــده ام آن تــــــرا بگـــــزيــــده ام
بربيش و کم خنديـــده ام يکدم دگرگــــون گشتــــه ام
نجم العرفا حيدري وجوديs
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.