مثنوی – زندگی – احمد محمود امپراطور

مثنوی – زندگی
زندگی محمـــولـــــــــه ای آوارگی
زندگی نـــا شـــادی و بیچــــارگی
زندگی یــــک عـــــالمــــی از آرزو
زندگی خاکستــــــری از آبـــــــرو
زندگی دیـــوانــگی هـــا و جنـــون
زندگی خفتـــن میــان خاک و خون
زندگی آهنــــگ تقــــدیر و تــلاش
زندگی پیوستـــه در فــــکر معاش
زندگی عاشـــق شـدن با یک نگاه
زندگی جستــــن به پـــرواز رفـــاه
زندگی حرص طمـــع خـــوار عظیم
زندگی ره کــــار با عقـــــل سلیم
زندگی دنیـــایی وحشت هــا و راز
زندگی هنگامـــــه ای سـوز و گداز
زندگی کشــــور گشـــای نیستی
زندگی ســــالاری نیــــکو زیستی
زندگی پیــــوند عشــــق ناتمــــام
زندگی آن حاصــــل نا پُختــــه خام
زندگی عطـر طـــــراوت های شوق
زندگی گلبــــرگ هــــای اهل ذوق
زندگی آتــش گرفتـــــن در نبــــرد
زندگی تنهـــا شــدن با کوهی درد
زندگی رنــــگِ زمستــــان و بهـــار
زندگی دُر دانــــــه ای عالــم شکار
زندگی رفتــــن به بیــــرون حــــرم
زندگی بیـــــدار گشتـــــن در عدم
زندگی دل بـُـــــــردن و دل باختــن
زندگی بــا هیـچ، هیـچ اش ساختن
زندگی پیمانــــه هـــای بی شـراب
زندگی نـــادم شـــدن بیـــن سراب
زندگی چرخنـــده ای بی پـــا و سر
زندگی شـــاخِ درختـــی بـی ثمـــر
زندگی رفتــــن ز خـود تا مـــــرز دل
زندگی تا فــــرق باشـــد پـــا به گِل
زندگی آن لحظــــه هــــای بی انس
زندگی نبُوَد بجــــز حـــرص هــــوس
زندگی استــــاد معنــــی های و پند
زندگی ســـودی فــــراوان و گـــــزند
زندگی آن جــــاده ای پر شــر و شور
زندگی بـــا تــــرس بنمــــودن عبــور
زندگی دانشــــــوران بـــی ســـــواد
زندگی کـــم بشمــــری باشـــد زیاد
زندگی نیـــک و بَــد اش باید شناخت
زندگی با هر کدامش ساخت، ساخت
زندگی آن رنـــگِ خشـــکِ بــی دوات
زندگی کوهـــی گــــرانِ بــی ثبــــات
زندگی اشـکِ خوشـــی و ناخوشــی
زندگی تــا زنــــده ای بـــاری کشـی
زندگی شیــرین ترین، شیــرین ترین
زندگی تکـــــــرار آهـــــی آخــــــرین
زندگی فـــــورانـــی آب در صعــــــود
زندگی واپــــس فتـــــادن در سجـود
زندگی محمــود رفتــــــن از جهــــان
زندگی پـــــــرواز ســـــوی آسمـــان
*****
یکشنبه 10 جوزا 1394 هجری خورشیدی که برابر می شود 31 می 2015 میلادی سرودم
احمد محمود امپراطور

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.