ما عاشق و آشفته و مستیم امروز – حکیم عمر خیام

ما عاشق و آشفته و مستیم امروز
در کوی بتان باده پرستیم امروز
از هستی خویش بکلی رسته
پیوسته بمحراب الستیم امروز
نن له هر څه بې پروا یو لیوني یو عاشقان یو
د ګلرخو په کوڅو کې جام په لاس ګرځو مستان یو
له خپل ځانه پردي سوي له هستیه بیخبره
د الست محراب کې ناست یو په طلب د خپل جانان یو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.