ماییم خریدار می کهنه و نو – حکیم عمر خیام

ماییم خریدار می کهنه و نو
و انگاه فروشنده جنت به دو جو
دانی که پس از مرگ کجا خواهی رفت
می پیش من آر و هر کجا خواهی رو
موږ رانیسو دې بازار کې زاړه نوي شرابونه
خرڅوو په روو اوربشو ښکلي حورې جنتونه
ته پوهیږې در معلوم دي پس له مرګه حسابونه
ته ورځه محته دی ښه سه موږ ته راوړه ډک جامونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.