ماه رمضان چنانکه امسال آمد – حکیم عمر خیام

ماه رمضان چنانکه امسال آمد
بر پای خرد بند گران آمد
ای بار خدای خلق را غافل ساز
تا پندارند که ماه شوال آمد
د روژې میاشت ده راغلې خدای خو زما په زړه خبر دی
دا د عقل په اوږو کې یو دروند پیټې لکه غر دی
خدایه ته خپل قدرت کې دا مخلوق داسې غافله
چې روژه سي ورنه هیره هر یو وایي چې اختر دی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.