ماه رمضان چنانکه امسال آمد – حکیم عمر خیام

ماه رمضان چنانکه امسال آمد
بر پای خرد بند گران آمد
ای بار خدای خلق را غافل ساز
تا پندارند که ماه شوال آمد
د روژې میاشت ده راغلې خدای خو زما په زړه خبر دی
دا د عقل په اوږو کې یو دروند پیټې لکه غر دی
خدایه ته خپل قدرت کې دا مخلوق داسې غافله
چې روژه سي ورنه هیره هر یو وایي چې اختر دی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.