ماهي که قدش به سرو مي ماند راست حافظ

 ماهي که قدش به سرو مي ماند راست حافظ

shares