ماهم که رخش روشني خور بگرفت حافظ

 ماهم که رخش روشني خور بگرفت حافظ

shares