مانند من فسرده دلی

مانند من فسرده دلی
مانند من فسرده دلی در جهان مباد
هرگز کسی به روز من ناتوان مباد
گر شد خزان بهار من از دوريت چه باک
ای گل ترا بهار جوانی خزان مباد
صد رنج ديده ام ز دل مهربان خويش
يارب دلی دگر به جهان مهربان مباد
هر کس که ميرود نهد از خود نشانه يی
از من بجز فسانه ی عشقت نشان مباد
سوزد اگر چو شمع زبانم زسوز عشق
حرفی بغير عشق مرا بر زبان مباد
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.