مادر که تحفۀآسمانیست، – عزیزه عنایت

مادر که تحفۀآسمانیست،
مادرکه ستاۀ درخشان
درآسمان حیات بشر است
مادر که بهشت جاویدان زیر پای اوست
لبخند او طلوع صبح کودکش است
دستان نوازشگرش گلهای بهشتی اند
دامان پاکش گلستان با طراوت است
هرچه دروصف مادر بگویم کم است .
الا ای مــادر مـهـــرآور من
نشاط خــاطرو تــاج سرمن
بهشت جاویدان درزیر پایت
سرورسینه نـام جانفــزایت
به هرفرزندتوداری مهریکسان
سرشت تو بؤد لطف فـراوان
تو بودی مادرم بهتر زجــانم
ثنا خوان تـو ام ای مهـربانم
عزیزه عنایت2014/6/14

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares