مادر مادر – عزیزه عنایت

مادر مادر
هستی عـالـم فــروزان ازلـقـای مــادراست
هم بهشـت جـاویــدان درزیرپای مــادراست
اسـت مــادر رهنمـایی راههسـتی وامیــد
رونــق،پـهنـای گیـتــی ازدعــای مـادراست
تـــا مــرا آمــوخــت رمـز زنــدگـی وزیستـن
دیــده ام روشـن زمهـربـاصفـای مـادراست
گرسـیده درجهـان دانـش بــه اوج قـلعه ها
ازتــلاش وزحمتـی بـی انتهـای مــادراست
مهـــرمــــادر پــــرورد،روح وروان کــودکــش
مهـرورزی درسرشت وازسخـای مـادراست
یـاد مــادرهـرنفـس بــاشـد نشــاط خـاطرم
سرمـۀ چشمم مداما، خاک پای مـادراست
باد جـاویـد این خجسته روز،برتـوای سروش
افــتخـــار روز مـــادرهـم بــرای مــادراســت
مــادراسـت مــوجــود زیبــاواعطـای آسمـان
یک جهــان رازنهــان درلای لای مـــادراست
خـامه نتـوانـد عزیزه وصــف مــادررانوشت
زانکـه هستی، دفتری بی انتهای مادراست
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.