لیل و نهار – عزیزه عنایت

لیل و نهار
ای ازتـو جهـان ما فـروزان
عـالـم زتـو دربســاط دوران
ازتســت نشـان بــود وهستی
هم خوب وبــد حیــات انسان
درروی زمیــن وآسمــانهــا
ایستــاده تــرا همـه بفــرمان
ازحکم تـودریـاست چه آرام
ورخواهی کندهمیشه طغیان
بـی حکمت تــو نفس کشیدن
دشــواربــؤد بــرای هـرجان
پــوشیـده ای رمـزورازعالـم
درلـیـل ونهـارچــرخ دوران
بی لطف تو میشـود عزیزه
هــرلحظـۀ زنـدگی پــریشـان
عزیزه عنایت2017/8/22
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares