لیل و نهار – عزیزه عنایت

لیل و نهار
ای ازتـو جهـان ما فـروزان
عـالـم زتـو دربســاط دوران
ازتســت نشـان بــود وهستی
هم خوب وبــد حیــات انسان
درروی زمیــن وآسمــانهــا
ایستــاده تــرا همـه بفــرمان
ازحکم تـودریـاست چه آرام
ورخواهی کندهمیشه طغیان
بـی حکمت تــو نفس کشیدن
دشــواربــؤد بــرای هـرجان
پــوشیـده ای رمـزورازعالـم
درلـیـل ونهـارچــرخ دوران
بی لطف تو میشـود عزیزه
هــرلحظـۀ زنـدگی پــریشـان
عزیزه عنایت2017/8/22

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares