لشکر عشـق – عزیزه عنایت

لشکر عشـق
حـد یـث دل بـه دلبــر مینویسم
چوشعــری تـازه و تر مینو یسم
زعشــق آتشیـن و نـا لـه ء دل
پیـامی دل زیکســرمینــو یسم
اگــرخوابم ربـوده لشکـرعشـق
حضــور مــاه و اختـر مینویسـم
بیــاد چشم مست دلبـــرینـش
کنــار جــام و ساغـرمینویســم
وگردست سحردامان شب چید
سحر بامشک و عنبر مینویسم
عــزیــزه در ادبـگــاه محبـــت
ســرود عشـق, با زرمینویسم
عزیزه عنایت2011/10/3

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.