لبریز تا ز باده نگردید جام ما – وحدت کرمانشاهی

لبریز تا ز باده نگردید جام ما
در نامه‌ی عمل ننوشتند نام ما
ما را که لعل یار بکامست و می بدور
دوران دهر گو که نگردد بکام ما
ما خود خراب و مست شرابیم محتسب
نبود خبر ز مستی شرب مدام ما
دارم هوای آنکه زبامش پرم ولی
بنموده چین زلف کجش پای دام ما
وحدت کرمانشاهی

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.