قیامت است حیدری وجودی

قیامت است
جانا قد رســــای تــــو دیدن قیامت است
دیدن قیـــامت است و ندیدن قیامت است
بی سایه قـــــد تـــــو بگــــــرمی آفتاب
ازسینه آه ســـــرد کشیـــدن قیامت است
در زیر تیغ نـــاز تــــــو ای کعبــــه نیاز
مارابخون خویـــــش تپیدن قیـامت است
مرغ دلیکــــــه درخـــــم زلف تو آرمید
بازش ببال شـــــوق پریـدن قیامت است
ازحلقه های کـاکــل عنبـــــر سرشته ات
کفر است سرکشی و پریدن قیامت است
بادیــــده امیــــد ســـــر راهت ای نگار
دیدیم انتظار کشیــــــدن قیـــــامت است
بیرون مکش ز شرق یخن سیــــنه صفا
کاین صبح رستخیــز دمیدن قیامت است
جانا چگونه بوسـه بگیــــرم ز دست تو
پای ترا بچشــــم کشیـــــدن قیامت است
یارای دیدن تــو کجـــــــا داشت حیدری
اوصاف قامـت تــــو شنیدن قیامت است
1340
نجم العرفا حيدري وجودي

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares