قهقهۀ تناز – عزیزه عنایت

قهقهۀ تناز
دلم خواهـــد کنــــم در آسمـان آرزو پــروا ز
رسم در هر کجای د هربا فـریا د و با آ واز
دمم روح اخوت بر همه اهل جهـان آنقـــــد ر
بجایدشمنی ها دوستی هر جـا شودآ غـا ز
بسوزد آفتـــاب دوستی فـقر و تهی دستــــی
فضا ی مهروباهم زیستن برکل شود دمســا ز
ز استثمــارواز ظلم وستـــــم نامی نماند هیــچ
گلیم عد لگستر دهشود هر جا و بر ا نبــا ز
میان مردوزن فرقی که امروزاست گردد محو
نه ناظر را بود حاجت نه بر راپورهــر غمــاز
طراوت های دنیا را توان گفت آنزمان فـردوس
که گرد د هر نفس مو ج فضاپر قهقهۀتنا ز
عزیزه صلح میخواهــمبــرای مـردم گیتـی
که جنگ آرد مصیبت ازهمــان هنگامۀ آغا ز
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares