قماش هستی ما را به ناز خویش بسوز مولوی بلخی

 قماش هستی ما را به ناز خویش بسوز مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares