قلم بـا خود هزاران راز دارد – عزیزه عنایت

قلم بـا خود هزاران راز دارد
سخن از سوز دل آغـاز دارد
وگر خوبش نگهداری رساند
تــرا آنجـا که دل پــرواز دارد
عزیزه عنایت22/2/2015
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares