قلم بـا خود هزاران راز دارد – عزیزه عنایت

قلم بـا خود هزاران راز دارد
سخن از سوز دل آغـاز دارد
وگر خوبش نگهداری رساند
تــرا آنجـا که دل پــرواز دارد
عزیزه عنایت22/2/2015

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares