قـــرآن – عزیزه عنایت

قـــرآن
فـــروغ دیـــده ام سیمــای قـــرآن
دلـم روشــن زفیض ورای قــرآن
بشــارت میــدهـد از لطف ایـــزد
خطــوط روشـن وزیـبــای قــرآن
بــه اســرارالف لامش نبـرد پـــی
کسی تــا حــال از فحـوای قــرآ ن
زعرش آمد محمد”ص” را مبارک
کــلام و رحمــت مـــولای قــــرآن
بشــر آمــوخــت درس زنــدگی را
زعــلــم و حکمــت والای قــــرآن
خجــل گـــردد هـــزاران لـؤلـؤتــر
بـه نــزدگـوهـــردریـــای قـــرآن
شــود وقــت تـلاوت هــر مسلمان
زدل مـحــو رخ ومــعــنـای قرآن
در آیـاتــش نهفتــه حکمــت ونــور
کــه هــردم دل شود جــویای قرآن
عزیزه شــاکــرم هــرصبحگاهان
گشــایــم دیـده بـر سیمــای قــــرآن
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares